REGULAMENT CONCURS FACEBOOK

 

 

 1. Organizator
  • Concursul se va desfășura pe pagina de Facebook facebook.com/AudionovaRomania (”Concursul”) fiind conceput si organizat de catre AUDIO NOVA S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în București, str. Ardeleni nr. 7, Sectorul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7198/1999, având cod unic de înregistrare 12058642 (”Organizatorul”).

 

 1. Regulamentul concursului
  • Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

 • Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe site-ul Organizatorului audionova.ro, intr-o sectiune special dedicata, intitulata Regulament Concurs – Castiga cu intrebarea saptamanii, precum si la sediul Organizatorului mai sus mentionat.

 

 • In urma liberei hatarari a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ, acestea putand fi publicate inclusiv pe site-ul Organizatorului si pe pagina de Facebook a acestuia, mai sus mentionate. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Concursul, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe audionova.ro, pe pagina de Facebook https://ro-ro.facebook.com/AudionovaRomania intr-o sectiune special dedicata, cu cel putin 24 ore, inainte ca acestea sa intre in vigoare

 

 1. Locul de desfasurare si durata concursului
  • Concursul se desfăşoară, pe teritoriul Romaniei, in mediul online, pe reteaua de socializare Facebook, accesibila https://ro-ro.facebook.com/AudionovaRomania, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

 • Concursul se desfasoara in perioada 1 Martie 2021 (ora 16:00) pana pe 31 Martie 2021 la (ora 16:00) („Perioada Concursului„).

 

 1. Dreptul de participare
  • La Concurs se pot inscrie doar persoanele fizice, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la data inceperii concursului si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

 

 • Participarea la aceast Concurs implică cunoaşterea şi acceptarea integral, ȋn mod expres şi neechivoc, a prezentului Regulament.

 

 • Nu au dreptul de a participa la acest Concurs urmatoarele categorii de persoane:
 1. Persoanele care nu respecta prevederile Sectiunii 5.1 de mai jos;
 2. Angajati ai Organizatorului;
 3. Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor Organizatorului;

 

 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pe care le considera necesare pentru a preveni inscrierea in Concurs a persoanelor mentionate la punctul 4.3 de mai sus, precum si dreptul de a elimina din Concurs aceste persoane. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Concurs, respectiv imposibilitatea acordarii premiului in cazul castigatorilor desemnati.

 

 1. Conditiile de inscriere la concurs
  • In vederea inscrierii valide la Concurs este necesar ca participantii sa indeplineasca in mod cumulativ  urmatoarelor conditii:

 

 1. Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;
 2. Participantul trebuie sa detina un cont activ pe reteaua de socializare Facebook;
 3. Participantul trebuie sa se informeze in prealabil si in detaliu cu privire la oricare dintre termenii si conditiile privind desfasurarea Concursului, conform prezentului Regulament.
 4. Participantul trebuie sa dea follow paginii de Facebook apartinand Organizatorului, respectiv https://ro-ro.facebook.com/AudionovaRomania,;
 5. Participantul se va inscrie la Concurs exclusiv prin transmiterea unui comentariu de raspuns la intrebarea de pe pagina de Facebook apartinand Organizatorului, respectiv https://ro-ro.facebook.com/AudionovaRomania;
 6. Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Concursului mentionata la punctul 3.2 de mai sus;
 7. Un singur participant va putea inscrie in Concurs maximum un comentariu pe toata durata desfasurarii concursului. In cazul in care un participant inscrie mai multe comentarii la postarea de concurs, se va lua in considerare doar primul comentariu postat.
 8. Fiecare participant este identificat pe baza ID-ului de Facebook.

 

 • Toate materialele de tip mesaj postate de catre participanti, trebuie sa respecte urmatoarele cerinte pentru a fi acceptate in concurs:

 

 1. sa respecte tematica campaniei asa cum este descrisa in prezentul Regulament si pe pagina de Facebook;
 2. sa fie original si sa nu contina elemente obscene, jignitoare sau antisociale, sa nu includa continut licentios, imoral sau antisocial;
 3. o sa nu contina detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare in general sau in mod direct pentru persoane de o anumita rasa, etnie, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;
 4. sa nu contina amenintari catre nicio terta persoana, loc, afacere sau grup, sa nu lezeze intimitatea, dreptul la viata privata si/sau alte drepturi ale niciunei terte persoane, firme sau entitate si sa nu incalce in niciun alt mod legislatia si reglementarile aplicabile.
 5. sa nu contina aluzii/referiri directe sau indirecte la marci de tigarete sau alcool;
 6. sa nu contina texte, logo-uri sau orice alte materiale care implica drepturi de autor sau care nu apartin participantului;

 

 1. Premiul Concursului
  • In cadrul concursului se vor acorda ca și premii 31 de testari de auz ce vor cuprinde:
  • examinare otoscopica;
  • audiograma vocala;
  • audiograma tonala

 

 • Valoarea premiilor acordate menționate la punctul 6.1 de mai sus este de 2945 de RON, TVA inclus.(95 de RON/testare)

 

 • Castigatorul premiului oferit in cadrul Concursului nu va avea posibilitatea de a primi contravaloarea acestuia in bani sau si nici nu va putea solicita inlocuirea premiului.

 

 1. Desemnarea castigatorului si acordarea premiului
  • Premiul mentionat la punctul 6.1 de mai sus se va acorda prin tragere la sorti.

 

 • Tragerea la sorti pentru acordarea premiilor presupune folosirea unui program denumit „random comment picker” (mai multe detalii se pot gasi pe site-ul https://commentpicker.com/) care presupune distribuirea si extragere aleatorie a castigatorului dintre participantii la concurs.

 

 • Extragerea se va efectua in data de 2 Aprilie 2021, ora 16:01, in mod aleatoriu, conform celor mentionate la punctul 7.2 de mai sus.

 

 1. Validarea si publicarea castigatorilor. Intrarea in posesie a premiului
  • Ulterior momentului desemnarii castigatorului conform celor mentionate la Sectiunea 7 de mai sus, Organizatorul va incepe procesul de validare a castigatorului, ocazie cu care va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea participantilor mentionate la Sectiunea 5 de mai sus, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

 

 • Dupa verificarea indeplinirii conditiilor de catre participantul castigator, se va face anuntarea publica prin publicarea numelor acestora si a id-ului de Facebook pe pagina de Facebook, https://ro-ro.facebook.com/AudionovaRomania, intr-o postare special dedicata acestui Concurs in termen de maximum 7 zile calendaristice de la finalizarii concursului.

 

 • Acordarea premiului se va face in cel mai apropriat punct de lucru al Organizatorului. Adresele punctelor de lucru sunt mentionare pe site-ul Organzatorului https://www.audionova.ro/contact/. In masura in care participantul are nevoie de informații suplimentare ne va putea contacta la adresa de e-mail office@audionova.ro sau la numarul de telefon 031 9599.

 

 • Dovada acordarii premiului se va face prin semnarea unui proces verbal, in doua exemplare, intre Organizator si persoana desemnata castigator, la punctul de lucru unde urmeaza sa se presteze serviciile aferente premiului.

 

 • In cazul in care participantul care a fost desemnat castigator nu se prezinta sa isi ridice premiul si nu contacteaza Organizatorul in termen de 60 de zile calendaristice de la anuntarea publica a acestuia pe pagina de Facebook https://ro-ro.facebook.com/AudionovaRomania ca si castigator, acesta va pierde dreptul la premiu. Pentru motive justificate, Organizatorul va putea prelungi acest termen si implicit acorda premiul, acesta posibilitate ramanand la aprecierea Organizatorului.

 

 • In situatia in care un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea cronologica a extragerii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, celelalta rezerva. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul participantilor desemnati initial. Organizatorul v-a intocmi un proces-verbal care sa ateste cele mentionate in prezentul articol.

 

 1. Taxe si impozite
  • In masura in care va fi necesar, Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor.
  • Participantilor la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Concursului (contravaloarea accesului la Internet pentru inscrierea in Concurs).

 

 

 

 1. Limitarea Raspunderii
  • Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea participantului in cauza din Concurs si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

 

 • In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestui Concurs, decizia Organizatorului este definitiva.

 

 • Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
 1. Mesajele trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;
 2. Inscrierile efectuate in afara Perioadei Concursului mentionate mai sus;
 3. Inscrierile care nu contin toate informatiile obligatorii si nu indeplinesc conditiile de validitate mentionate in prezentul Regulament;
 4. Eventualele dispute legate de dreptul de proprietate asupra mesajelor sau continutului acestora;
 5. Erorile in datele furnizate de catre participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau acordarii premiului;
 6. Imposibilitatea castigatorilor de a intra in posesia premiului din motive independente de Organizator;
 7. Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiul castigat, indiferent de natura acestor prejudicii;
 8. Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Concurs cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.
 9. Organizatorul nu isi asuma nicio raspundere cu privire la nefunctionarea retelelor de telefonie fixa si/sau mobila sau a retelelor de Internet
 10. Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea concursului ca urmare a actiunilor unor terti cum ar fi: distribuitori de energie electrica, operatori, proprietari sau administratori ai retelelor de telecomunicatii sau altii asemenea.

 

 1. Incetarea/ intreruperea concursului. Forta majora
  • Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.
  • Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
  • Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

 

 1. Contestatii
  • Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila. In masura in care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi solutionate de catre instantele competente din Bucuresti.
  • Contestatiile pot fi transmise prin email la adresa office@audionova.ro, sau prin posta la adresa București, str. Ardeleni nr. 7, Sectorul 2, 6, pana la data de 10 Noiembrie 2020, Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 15 zile lucratoare de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

 

 1. Protectia datelor cu caracter personal

 

 • Identitatea operatorului de date. Datele transmise sunt prelucrate de societatea AUDIO NOVA S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în București, str. Ardeleni nr. 7, Sectorul 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7198/1999, având cod unic de înregistrare 12058642, in calitate de Operator.

 

 • Scopurile prelucrarii. Datele personale colectate in cadrul campaniei sunt prelucrate de Operator in urmatoarele scopuri:
 1. Organizarea campaniei promotionale, gestionarea inscrierilor in campanie;
 2. Desemnarea castigatorilor, validarea inscrierilor castigatoare si acordarea a premiului;
 3. Indeplinirea obligatiilor fiscale ale Operatorului in legatura cu premiul acordat.

 

 • Temeiul juridic. Organizatorul prelucreaza datele in baza urmatoareleor temeiuri jurdice;.
 1. Datele sunt prelucrate in temeiul Art. 6 alin. (1) lit. c) GDPR (în vederea îndeplinirii unei obligații legale) raportat la art. 43 alin. (1) OG nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, in legatura cu termenul legal de prescriptie a obligatiilor comerciale.
 2. Interesul legitim al Operatorului de a face dovada organizarii concursului, respectarii Regulamentului si acordarii premiului, precum si pentru indeplinirea unor obligatii legale, in masura in care va fi necesar;

 

 • Datele prelucrate. Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în legătură cu desfășurarea concursului sunt: nume, prenume, adresa de e-mail, numarul de telefon si ID de Facebook, varsta.

 

 • Perioada prelucrarii. Pentru scopul organizarii campaniei promotionale, in cazul participantilor care nu castiga premii in cadrul campaniei, datele vor fi prelucrate si stocate pentru o perioada de 6 luni de zile de la incheierea campaniei.

 

In cazul castigatorilor desemnati si al rezervelor la care se apeleaza, datele vor fi stocate pentru o perioada de 3 ani de la incheierea campaniei, perioada legala de prescriere a obligatiilor comerciale.

 

In masura in care reglementarile legale impun o perioada de stocare mai mare, datele vor fi stocate pe perioada impusa de respectivele reglementari.

 

 • Modul de prelucrare. Pentru scopul executarii campaniei promotionale, datele tale vor fi colectate si stocate in baza de date, extrase pentru participarea la tragerile la sorti si folosite in vederea acordarii premiului.

 

Identitatea persoanelor vizate declarate castigatoare in cadrul concursului vor fi anuntate pe site-ul https://www.audionova.ro/ la sectiunea dedicata, pe pagina de facebook https://ro-ro.facebook.com/AudionovaRomania.

 

 • Datele vor fi colectate, prelucrate si stocate de către Operator nu vor fi transferate in strainatate si nu vor fi dezvaluite catre alti terti, cu exceptia situatiilor in care Operatorul este obligat de lege sa dezvaluie datele catre autoritati. Datele vor putea fi dezvaluite catre terte parti, precum avocati, autoritati publice, contabili, notari, executori judecatoresti, in masura in care acest lucru va fi necesar pentru indeplinirea obligatilor legale ale Organizatorului si apararea interesului legitim al acestuia.

 

 • Drepturile tale In perioada in care detinem si prelucram datele tale, ai dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate, dreptul de a cere rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal,         dreptul de a solicita restricționarea prelucrării, dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrare,   dreptul de a te opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, freptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, Dreptul la       portabilitatea datelor, dreptul de a depune o plângere in fata Autorității Naționale de Supraveghere a          Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu următoarele date de contact: Adresă:  B-dul       G-ral. Gheorghe Magheru, București, România; Telefon: 40.318.059.211/ +40.318.059.212 Fax:       +40.318.059.602;, E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

 

 • Modalitati de exercitare a drepturilor. Pentru orice solicitare legata de datele tale personale, in procesul de exercitare a drepturilor mentionate in capitolul anterior, poti contacta Operatorul prin           oricare mijloace dintre cele urmatoare: Telefon: 211.11.10.| E-mail: dcp@audionova.ro.

 

 • Obligatie participanti. In cazul in care, in cadrul concursului, participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat respectivele persoane             cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt    folosite in scopul desfaşurarii Concursului şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru             aceasta prelucrare. In acest sens, participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire          la continutul prezentului Regulament. Datele personale ale participantilor la Concurs vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in esenta cu      prevederile GDPR.